Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SZTUKI BAROKOWEJ

DRAMMA PER MUSICA

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI BAROKOWEJ

DRAMMA PER MUSICA i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Dramma per musica”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym

uwzględnieniem miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami pozarządowymi. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej

autonomii.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci i oznaczeń graficznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich

działań może zatrudniać pracowników i korzystać z usług dostępnych na rynku oraz powoływać

biura.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

II. Cele i środki działania

§9

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną dla:

a) popularyzacji sztuki (w polu szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia znajdują się sztuki

związane z tradycją baroku);

b) wspierania rozwoju polskiej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

c) integrowania środowisk twórczych i wspierania osób i organizacji podejmujących działania w

zakresie integracji tych środowisk;

d) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

e) działalności wspomagającej rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i

wychowania;

f) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

g) działalności w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym, wspierania osób chorych, starszych, wykluczonych, znajdujących się w trudnej

sytuacji życiowej;

h) działalności charytatywnej;

i) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji;

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;

l) działalności wspomagającej przedsiębiorczość i aktywizację zawodową osób pozostających bez

pracy (szczególnie w sektorze kultury);

m) podejmowania i wspierania inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną Polski a szczególnie

regionu Mazowsza;

n) podejmowania inicjatyw mających na celu wspieranie i organizowanie wolontariatu.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następującą działalność nieodpłatną pożytku

publicznego:

1) zrzeszanie osób reprezentujących różne dziedziny sztuki;

2) organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działalności artystycznej, naukowej, i

edukacyjnej, a także tej promującej Rzeczpospolitą Polską za granicą w formie koncertów,

przedstawień, pokazów, happeningów, spotkań, odczytów, seminariów, sympozjów,

prelekcji, dyskusji, kursów, warsztatów, wystaw, plenerów, konkursów, festiwali, a także

organizowanie i współorganizowanie imprez zrzeszających społeczności lokalne,

charytatywnych, wspierających pomoc społeczną, promujących zdrowie i kulturę fizyczną;

3) wspieranie młodych talentów artystycznych;

4) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze

i celach działania;

5) publikowanie materiałów piśmienniczych, fonograficznych i multimedialnych promujących

działalność Stowarzyszenia;

6) tworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia, także w formie elektronicznej;

7) fundowanie stypendiów i nagród artystycznych;

8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów piśmiennictwa i materiałów nutowych związanych ze

sztuką oraz nagrań dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych;

9) udział członków Stowarzyszenia w imprezach artystycznych i naukowych w kraju i za

granicą;

10) tworzenie i prowadzenie placówek z zakresu edukacji i pomocy społecznej, oraz instytucji

kultury;

11) tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze informacyjnym w zakresie badań

naukowych;

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następującą działalność odpłatną pożytku publicznego:

1) organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działalności artystycznej, naukowej

i edukacyjnej w formie koncertów, przedstawień, pokazów, happeningów, spotkań,

odczytów, seminariów, sympozjów, prelekcji, dyskusji, kursów, warsztatów, wystaw,

plenerów, konkursów, festiwali;

2) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze

i celach działania;

3) publikowanie materiałów piśmienniczych, fonograficznych i multimedialnych promujących

działalność Stowarzyszenia;

4) tworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia, także w formie elektronicznej;

5) gromadzenie i udostępnianie zbiorów piśmiennictwa i materiałów nutowych związanych ze

sztuką oraz nagrań dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych;

6) udział członków Stowarzyszenia w imprezach artystycznych i naukowych w kraju i za

granicą;

7) tworzenie i prowadzenie placówek z zakresu edukacji i pomocy społecznej oraz instytucji

kultury;

8) tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze informacyjnym w zakresie badań

naukowych;

9) tworzenie i prowadzenie spółek prawa handlowego.

III. Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, osoba fizyczna, która złoży deklarację

członkowską na piśmie, zaakceptowaną przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;

3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

4) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć

w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na ustalonych zasadach.

§15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki,

4) troszczyć się o wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia,

5) postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić jego majątek.

§16

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i

rozwój Stowarzyszenia lub osoba o wybitnych osiągnięciach artystycznych, pedagogicznych lub

naukowych.

§17

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów w

głosowaniu jawnym.

§18

Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu, bez biernego

prawa wyborczego. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.

§19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:

– łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– notorycznego unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

– nieopłacanie składek przez ponad 6 miesięcy,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

4) śmierci.

§20

Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od momentu doręczenia zainteresowanemu

przedmiotowej uchwały.

IV. Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

§22

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli szczegółowe

postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje odpowiednio, głos przewodniczącego Walnego

Zebrania Członków, Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§24

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku.

§26

O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia

zawiadamia członków zwyczajnych, członków honorowych w formie elektronicznej lub innej, co

najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może być zwołane na wniosek:

1) Zarządu; Stowarzyszenia;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym

niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.

§29

O terminie i proponowanym porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd

Stowarzyszenia zawiadamia członków zwyczajnych, honorowych, w formie elektronicznej lub

innej, co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.

§30

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych

uprawnionych do głosowania.

§31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian statutu;

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego przygotowanego przez Zarząd

Stowarzyszenia;

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego Stowarzyszenia;

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

§32

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu

jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym

przedmiocie.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego

Zebrania Członków.

3. Kadencja członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej powołanego przed

upływem danej kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z

wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§33

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w

trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów,

według kolejności uzyskanych głosów.

§34

Zmiany w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji nie wpływają na

termin zakończenia kadencji tych organów. W szczególności zmiany w składzie organów nie dają

podstaw do przedłużania trwania tych kadencji jakiemukolwiek lub wszystkim członkom Zarządu

albo Komisji Rewizyjnej.

§35

Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie władz mogą złożyć rezygnację z

pełnionych funkcji w formie pisma do Walnego Zebranie Stowarzyszenia. Członkom organów

wybieralnych przysługuje zwrot kosztów podróży w celach statutowych Stowarzyszenia na

zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§36

Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§37

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu

Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona skarbnika, sekretarza, oraz

wiceprezesów w przypadku gdy Zarząd Stowarzyszenia skład się z 4 do 5 osób.

§38

1.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa

miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes.

3.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z

wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

§39

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) realizacja celów Stowarzyszenia, nadzorowanie merytoryczne, organizacyjne i finansowe

przedsięwzięć Stowarzyszenia;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

4) przygotowywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego;

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

8) przyjmowanie i skreślanie członków;

9) powoływanie placówek z zakresu edukacji i pomocy społecznej, instytucji kultury oraz

spółek prawa handlowego.

§40

Prezes Zarządu Stowarzyszenia jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

§41

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§42

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli

wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej zwrotu kosztów.

§43

Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia raz

do roku.

§44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

Stowarzyszenia;

4) składanie raz do roku sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

5) kontrola wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

V. Majątek i fundusze

§45

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, spadki, zapisy, sponsoring, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

3) dotacje,

4) lokaty i obroty papierami wartościowymi,

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Rok obrotowy ustala się od 1.01. do 31.12, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

§46

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków

majątkowych, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe

§47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

do głosowania.

§48

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Zarząd przeprowadza jego likwidację,

w tym w szczególności wykonuje pozostałe zobowiązania oraz przeznacza środki i zasoby

pozostałe w dyspozycji Stowarzyszenia, na cel określony przez Walne Zebranie. Zarząd składa

wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru

§49

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.855, ze zm.) oraz ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z tj. 2010 Nr

234 poz. 1536 ze zm.).